De slimme truc van Gegalvaniseerde tackernagels dat niemand bespreekt

72 meetcode: netto uit te voeren volume volgens de afmetingen aangeduid op een organiseren. Verrekening is enkel mogelijk wegens een diepte-afmetingen (ingeval bij uitvoering zou blijken dat een funderingen dieper ofwel niet zo diep aangezet behoren te worden dan voorzien). aard van de overeenkomst: Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) Specificaties Betonkwaliteit overeenkomstig NBN EN en NBN B Sterkteklasse Gebruiksdomein Omgevingsklasse Consistentieklasse Maximale korrelgrootte minimum minimum selectie aannemer keuze aannemer C20/25 EE4 S3 D20mm Een funderingsleuven is volgestort met ongewpaend beton aardingslus - doorgaans FH m Leveren en posten van een aardingslus, zoals voorgeschreven via dit AREI, incluis alle vereiste werken en leveringen: het effenen aangaande een sleuven, dit opmetsen over controleputjes ingeval een aardingslus uit meerdere stukken bestaat, al die toebehoren een correcte plaatsing aangaande de aardingslus, een afkoppelbaar aansluitstuk, e.d., Meting meeteenheid: per lopende meter meetcode: netto lengte, gemeten overeenkomstig de afmetingen op idee in de as over de buitenmuren, te vermeerderen met de lengte nodig voor een aansluiting aan een elektrische installatie (min. 2 x 2 m) aard met een overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Materialen De aardingslus bestaat uit een ook niet geïsoleerde koperen geleider, blank ofwel verlood, betreffende een ronde doorsnede van minimum 35 mm2. Die koperen geleider mag ons volle massieve geleider zijn of een kabel die uit maximaal 7 korte kernen vervaardigd kan zijn.

172 aanvoerleidingen & toebehoren doorgaans De rubriek aanvoerleidingen & toebehoren omvat alle noodzakelijke leveringen en werken voor dit uitvoeren over dit distributienet met (koud & lauw) sanitair drinkwater binnen het gebouw, met inbegrip betreffende alle bevestigingsmiddelen, uitzethulpstukken, bijhorigheden (collectoren, aansluitstukken, koppelingen, hulsbuizen, inbouwdozen, leidingisolaties, installatiekranen, ). Zij zullen steeds omvatten : de eventuele studies en tracéring van dit leidingnet; het slijpen, boren en/ofwel kappen met een nodige sleuven en doorvoeropeningen; een service, bevestiging, een mechanische koppelingen en/ofwel het lassen aangaande een leidingen, een bijhorende mantelbuizen vanwege kunststofleidingen, de collectoren, inbouwdozen, ; al die in het leidingnet te integreren keerkleppen, veiligheidsgroepen, afsluitkranen, aftapkranen, collectoren en koppelstukken (zie tevens hoofdstuk 62); een eventuele voorziening van aparte leidingkokers ofwel halfschalen; een aansluitingen na een teller met een binneninstallaties op het water verdeelnet, alsook al die aansluitingen onderling en betreffende overige delen van een sanitaire installatie (boilers, ); een eventuele voorafgaandelijke modelopstellingen; de vereiste dichtheidsproeven (en/ofwel drukproeven) van dit leidingnet; dit waar benodigd voorzien met een isolerende mantel om een buizen; dit opvullen en passend afwerken betreffende de gemaakte sleuven en doorvoeropeningen; PRINCIPE Met DE INSTALLATIE De installaties is mits volgt opgesplitst : De buisdiameters moet dusdanig gekozen bestaan dat een circulatiesnelheid van dit drinkwater beperkt blijft, de maximale snelheden van dit drinkwater in de aanvoerleidingen bedragen respectievelijk : o 5,75 m/s (in technische lokalen) o 3,50 m/s (in sanitaire ruimten) o 2 m/s (in leslokalen, teneinde akoestische redenen) Een debieten worden bepaald door een voorgestelde sanitaire toestellen.

Enkelvoudige draaideuren tot 2115 mm hoogte worden opgehangen met minimum 3 paumellen vanwege deurbladen tot 880 mm breedte en minimum 4 paumellen wegens deurbladen > 880 mm breedte. Bekledingsplaten worden thermisch en bij goede druk met het randhout, het binnenwerk en/of een massieve kernplaten verlijmd, d.m.v. ons kunstharslijm ongevoelig wegens vocht. Volgende fabricagegebreken hebben afkeuring tot resultaat: delaminatie of open voegen tussen de lagen of tussen twee stroken fineer betreffende eenzelfde laag, overlappende lagen, uitgevoerde reparaties, blazen, ruw oppervlak, lijmpenetratie. De montage met een deurvleugels en hun toebehoren gebeurt overeenkomstig STS 53.2, de voorschriften over de fabrikant en aanwijzingen op de regelen en detailtekeningen. Voor dit in fabricatie melden met de deuren legt de aannemer een nodige details ter goedkeuring vanwege aan de architect. De bijhorende ophangingsorganen in overeenstemming met openingswijze stemmen overeen met de bepalingen aangaande artikel De paumellen worden verdiept aangebracht en vastgezet met minstens 3 bijpassende schroeven in roestvast staal. Een schootgaten bestaan aangepast met de afmetingen en een kenmerken betreffende de sloten. De bevestiging van een krukken en rozetten is onzichtbaar deurbladen - hout betreffende holle kern deurbladen - hout betreffende holle kern/celrooster FH st Meting meeteenheid: per stuk Portiersgebouw containerpark Boom 155

134 Specificaties Warmtedoorgangscoëfficiënt (Ug-waarde) in overeenstemming met NBN EN 673: max. 1,3 W/m2K Afstandshouders: kunststof (lauw-edge spacers) Lichttoetredingsfactor (LTA-waarde) overeenkomstig NBN EN 410: min. 0,70 (marge +/- 3%) Aanvullende specificaties, glas in buitendeur Veiligheidsbeglazing in overeenstemming met NBN S tabel 5, 1B1 Inzet Zie buitenschrijnwerk borderel De hoofdinkomdeur wordt voorzien over veiligheidsglas vulelementen - algemeen Bezorging en plaatsing met vulelementen om bepaalde segmenten over het buitenschrijnwerk vol en ondoorzichtig te maken. Materialen Een vulelementen en hun bevestigingsmiddelen bestaan verenigbaar betreffende het bouwstof en de vormgeving van dit profielkader en de glaslatten waarin/-mee ze worden aangebracht. Een opvulelementen hebben geen nadelige kracht op de neerslag-, bries- en luchtdichtheid over het deurof raamgeheel. Volgende normen zijn met inzet: TV Plaatsing aangaande drinkglas in sponningen STS Dichtingskitten wegens gevels Een inpassing van de vulelementen stemt overeen met een verhoudingen aangegeven op een gevel- en/ofwel detailtekeningen.

217 Op deze manier is dit geoorloofd om meteen op het basisscherm met een binnenunit, dit energieverbruik en dit door een warmtepomp geleverde warmtevermogen af te bekijken vanwege de twee verbruiksmodi - verwarming en sanitair lauw drinkwater. De beschikbare informatie betreffen een lopende maand, de vorige maand, een 2 vorige maanden, het lopende jaar en dit vorige jaar. Een SWW-fabricage gaat geraken geoptimaliseerd omdat daar wordt een platenwarmtewisselaar en ons antikalkfilter in de module gemonteerd die beiden immers los staan aangaande een warmwaterboiler. Dit aftappunt voor dit SWW bevindt zichzelf aan een onderkant over een boiler waar de watertemperatuur het laagste kan zijn om een zo omvangrijk mogelijk temperatuurverschil en zeker tevens een maximaal warmtevermogen te bereiken. Daarna is het drinkwater, nadat dit is opgewarmd, retour in een ballon geleid. Hiermee krijgt u ons betere stratificatie van dit drinkwater in de boiler en geniet u dan ook zodoende verdere comfort. Dit onderhoud van een installatie wordt gebruiksvriendelijker en een kosten lager dankzij dit gebruik over een antikalkaanslagfilter. Dit is op de interne module geïnstalleerd op de uitgang met de platenwarmtewisselaar en gaat ervoor zorgen dat een calciumdeeltjes op een doeltreffende handelwijze worden opgevangen, ook bij ons goede waterhardheid.

139 wandbepleistering - doorgaans wandbepleistering - gipspleisters wandbepleistering - gipspleisters/dikpleister op metselwerk Wandbepleistering betreffende gipshoudende pleisters overeenkomstig TV Daar wordt toepassing geschapen aangaande voorgemengde fabriekspleisters op gipsbasis bestemd wegens dikpleisters op metselwerk uit baksteen, betonsteen of silicaatsteen. Specificaties Pleistergroep volgens NBN EN : op idee aannemer rekening houdend met tabellen 9 en 10 over TV Stopprofielen: afwisseling aannemer Hoekprofielen: selectie aannemer Aansluiting buitenschrijnwerk: stopprofiel Dagkanten zwaluwstaart kunststofplaten: toegestaan Aanvullende specificaties De pleister beschikt over ons doorlopende technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. Een pleister beschikt over ons productverklaring EPD in overeenstemming met ISO met info over de herkomst met een grondstoffen en de radonconcentratie. Een aansluitingen op het buitenschrijnwerk gebeuren overeenkomstig TV , een detailtekeningen en in coördinatie met een luchtdichtheidsvoorzieningen opgenomen in hoofdstuk 40. Nominale dikte volgens TV : minimum 10 mm. Dekking boven versterkingsnetten: ten minste 5 mm. Afwerkinggraad volgens TV : gewoon Dichtingsvoegen: na dit drogen aangaande dit pleisterwerk geraken een voegen aangaande dit schrijnwerk met dit buitenschrijnwerk opgekit met een overschilderbare kitvoeg: Al die binnenhoeken aangaande pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen geraken met behulp van ons speciaal mes nauwgezet ingesneden.

Zonder vermelding daarvan is een factuur zodra ook niet-dikwijls opgesteld beschouwd en een opdrachtgevers kunnen die weigeren. Op een factuur moet dit aanleveringsnummer aangaande de vorderingsstaat geraken vermeld. De definitieve vorderingsstaat moet echt 6
7
8
9 week vanwege een factuur toekomen. K.B. aangaande 25 januari 2001 Tijdelijke & mobiele werkplaatsen Art.30 Voor een offerte te voegen documenten - een document het verwijst tot het veiligheids- en gezondheidsplan, waarin beschreven is op die wijze het bouwwerk uitgevoerd is, rekening houdend met het veiligheids- en gezondheidsplan; - ons afzonderlijke prijsberekening i.v.m. de via het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen. Portiersgebouw containerpark Boom 45

De kanalen bestaan respectievelijk bestemd vanwege een aanvoer betreffende verse lucht ofwel afvoer betreffende bedorven lucht, binnen dit voorziene ventilatiesysteem. Materialen Meestal Overeenkomstig het speciaal bestek moeten metalen kanalen geraken aangewend. De afmetingen aangaande een kanalen dienen te worden ingesteld op de vereiste debieten. Dit drukverlies in rechte kanaal delen gaat ook niet hoger bestaan dan 0,5 Pa/m. Een staal met alle materialen samen betreffende het voorgestelde uitvoeringsschema betreffende dit kanalennet, wordt vóór uitvoering ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. METALEN KANALEN Metalen luchtleidingen bestaan vervaardigd uit tweezijdig gegalvaniseerd band / plaatstaal. Een kanalen beschikken over voldoende stijfheid rekening houdend betreffende een optredende drukken en spanningen, hiertoe zijn ze versterkt betreffende plooien en/of verstijvingsribben en desgevallend betreffende inwendige steunen. TRACÉ Een kanalen dienen een aangepaste ophanging te krijgen, in overeenstemming betreffende de respectievelijke kanaaldiameters en structuur waaraan de bevestiging gebeurt, wegens hetgeen betreft Portiersgebouw containerpark Boom 219

66 bezorgen, verwittigt de aannemer onmiddellijk het bestuur. De graafwerken mogen pas weer aangevangen worden na het akkoord aangaande het bestuur en na het desgewenst nemen betreffende maatregelen bijvoorbeeld dit posten betreffende doeltreffende stutten, schoringen ofwel onderschoeiingen. VERREKENINGEN Een voorziene afmetingen en diepte betreffende de funderingssleuven en/of bouwputten worden vermeld op een uitstippelen, in het bestek en/ofwel de gedetailleerde meetstaat. Er worden hieromtrent geen wijzigingen of verrekeningen toegestaan. De architect/stabiliteitsingenieur kan echter in elke fase over een uitgraving voorwaarden sleuven en/ofwel bouwputten dieper ofwel niet zo diep uit te voeren vervolgens het aanvankelijk voorgeschreven peil vanwege de conditie betreffende een blootgemaakte vloer. Verdere- ofwel minwerken welke hieruit voortspruiten, geraken verrekend in de diepte (niet in een breedte) en met een eenheidsprijs voorzien in een offerte. Zonder uitdrukkelijke goedkeuring aangaande de architect/stabiliteitsingenieur is het verboden een uitgravingen dieper uit te voeren vervolgens voorzien. Ingeval het toch zou plaatsvinden en/of bouwputten door toedoen betreffende de aannemer beschadigingen hebben ondergaan, bezit een architect het recht een bepaalde aanvulling op te leggen, waarbij de aannemer ook niet gaat vergoed geraken vanwege alle hieruit voortvloeiende bijkomende uit te voeren grond- en graafwerken, aanvullingen, funderings-, metsel- en andere werken. MASSIEVEN - ONVOORZIENE HINDERNISSEN Bij dit verrichten van de vloer- en graafwerken verminderd een aannemer alle overtollige hindernissen (oude funderings- en metselwerkmassieven, oude rioleringsbuizen, rioleringsputten, en al die hindernissen bijvoorbeeld ingegraven puin, wortelstronken, ). Voor dit vaststellen betreffende bijzondere hindernissen of ernstige gebreken in de vloer welke een stabiliteit en/ofwel het gebruik van de constructie nadelig mogen beïnvloeden, zoals antieke waterputten, slappe grondlagen ofwel allerhande verontreinigingen, verwittigt een aannemer meteen een architect en/of de stabiliteitsingenieur, die verdere instructies zal melden wegens dit verminderen betreffende deze hindernissen, het oplossen of saneren over dit gebrek.

De verluchtingsbuizen geraken in overleg met het bestuur gepositioneerd. Toezichtstukken bestaan te voorzien bij richtingsveranderingen. Een graafwerken voor een sleuven betreffende een ondergrondse leidingen worden beschreven tussen artikel Al die af te voeren grond welke voortkomt uit graafwerken voor elementen in het hoofdstuk wordt gemeten tussen artikels As-builtplannen: vanwege de voorlopige oplevering levert een aannemer aan het bestuur tekeningen met het rioleringsstelsel zoals dit is uitgevoerd, betreffende de exacte ligging en hoogtepeilen over een leidingen, toestellen, verzamelputten en aflopen rioolbuizen - meestal Alle ondergrondse leidingen wegens de afvoer van afvalwater en regenwater, afkomstig over leidingen, toestellen en putten. Een werken omvatten: de leidingen, alle hulpstukken; de koppelstukken en verbindingen met een putten en apparaten; de muurdoorgangen en kokers; de dichtheidscontrole, een wederaanvullingen; alle werken voor dit voorlopig afvoeren van dit oppervlaktewater; het ongeschonden bewaren met aanwezige kabels en leidingen; een as-built-organiseren. Materialen en uitvoering Meestal Volgende normen bestaan betreffende inzet: NBN EN get more info Statische berekening betreffende ingegraven buisleidingen tussen meerdere belastingsomstandigheden - Deel 6
7
8
9: Algemene voorwaarden SB Index III-24 Buizen en hulpstukken voor riolering en afvoer met water BUIZEN - BOCHTSTUKKEN Een rioolbuizen zijn bestand tegen corrosie, oplosmiddelen, wasmiddelen en temperaturen tot 90 C. Portiersgebouw containerpark Boom 80

35 10-jarige verzekering burgerlijke aansprakelijkheid Zo de aannemer ook niet beschikt aan ons 10- jarige verzekering burgerlijke aansprakeleijkheid is deze gehouden op bestaan onkosten en vanwege een totaliteit aangaande een geplande werken ons tienjarige verzekering af te sluiten bij een Belgische ofwel in België gevestigde en erkende verzekeringsmaatschappij. Het bewijs aangaande betaling over de premie en een afschrift met een polis dienen op eenvoudige vraag aan al die betrokken partijen te geraken overgemaakt. De verzekeringspolis dien ons dekking omvatten van de eerstvolgende risico s en gaat met de volgende voorwaarden voldoen: 5. verzekerde personen Alle personen welke voor een oprichting met het gebouw betrokken zijn, onder meer: - de architect(en) - de ingenieurs(s) - de aannemer(s) - de onderaannemer(s) twee. verzekerde risico s twee.1. Tienjarige aansprakelijkheid tov de bouwheer De risico s voortvloeiend uit een tienjarige aansprakelijkheid gebaseerd op een verhalen 1792 en 2270 over dit Burgerlijk Wetboek waarbij in eerste rang de materiële schade aan het bouwwerk zal worden vergoed met een bouwheer of elke latere verkrijger met dit bouwwerk Verzekering met een immateriële gevolgschade betreffende ons bij issue verzekerd schadegeval Extra contractuele aansprakelijkheid tov derden en de bouwheer. De risico s voortvloeiend uit de Burgerlijke Aansprakelijkheid gebaseerd op een verhalen 1382 tot 1386 over dit Burgerlijk Wetboek- waarbij schade is toegebracht aan een bouwheer ofwel met derden, en voor zover die de uitkomst kan zijn met ons schadegeval het valt bij de waarborg voorzien in punt twee.

44 Indien een opdrachtnemer in zijn inschrijving geen bemerking maakt op een technische voorschriften der documenten van een aanbesteding, betekent het ipso-facto dat hij ze als de zijne aanneemt en het ze met zijn eigen praktijk en ondervinding antwoorden. Art.92 Oplevering - aanvullend De waarborgtermijn vanwege die opdracht bedraagt 2 jaar, te rekenen van de voorlopige oplevering betreffende de werken. Art.95 - Betalingen wijzigend/aanvullend Voorlopige vorderingsstaten, schuldvordering, overzicht uitvoeringstermijn: De opdrachtnemer maakt maandelijks: - ons voorlopige vorderingsstaat (eventuele eindstaat) vanwege de volledigheid met een werken; - een voorlopige schuldvordering (bedrag over de uitgevoerde werken + herziening). Het vanwege dit aandeel ten laste met iedere ook-opdrachtgever; - ons overzicht betreffende een verletdagen aangaande een betrokken maand. Voor het ontbreken met het overzicht gaat een vorderingsstaat indien onvolledig worden beschouwd; Daar fungeert op gewezen dat enkel uitgevoerde én via een opdrachtgever(s) goedgekeurde verrekeningen en/of bijwerken kunnen geraken geregistreerd in de vorderingsstaten. Uitgevoerde maar niet goedgekeurde verrekeningen en/ofwel bijwerken mogen niet worden aanvaard. Een opdrachtnemer vormt deze documenten (aangevuld met dit totaalbeeld van de uitvoeringstermijn betreffende inbegrip over de verletdagen ), ondertekend en gedateerd, digitaal aan met al die mede-opdrachtgevers en juiste controlerende studiebureau.

185 AFBEELDING TER ILLUSTRATIE De wastafels worden onzichtbaar aan de muur bevestigd overeenkomstig STS , hetzij met twee roestvaste trekbouten (minimum ND M 12 en trekweerstand aangaande 2000 N ieder bout ), hetzij betreffende een paar bijpassende metalen haken. Krachtenconcentraties geraken vermeden via voorafgaandelijk elastische glijringen te publiceren tussen een moeren en een wastafels. AANVULLENDE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN Een voegen tussen dit muurvlak en een wastafel geraken afgekit betreffende daartoe geschikte neutrale, ook niet-zuurhoudende sanitaire siliconen, kleur te kiezen via een architect / bouwheer. Inzet Overeenkomstig plannen en meetstaat wastafels & toebehoren spiegels Dit betreft dit bezorgen en publiceren over een spiegels vervaardigd uit spiegelglas met minimum 4mm dikte, milieuvriendelijk buiten koper en buiten lood waarop een zelfklevende polyester film (130µm) is aangebracht. Deze is met een achterzijde beschermd via ons gewone glasplaat aangaande min.

252 andersluidende bepalingen in het speciaal bestek (aanpasbaar opbouwen) geraken ze aangebracht met de as op 115 cm boven een vloerafwerking en op circa 10 cm aangaande een deurlijsten schakelaars - enkelpolig a schakelaars enkelpolig - inbouw FH st Een enkelpolige schakelaar onderbreekt slechts één fasegeleider. Kleur onmiddellijk aan een stopcontacten. Model geschikt voor inbouw in kabelgoten of inbouw in een wand. Toepassing In overeenstemming met uitstippelen en meetstaat speciale toebehoren - algemeen sporten / aanwezigheidsdetectoren - doorgaans De perfecte plaats en dit aantal betreffende deze bewegingsdetectoren is te peilen voor uitvoering door de huidige aannemer, zonder recht op ons meerprijs. Ze dienen op ons zodanige manier ingeplant het een werking aangaande een te bedienen verlichting bekomen is. De types en een voorstel over uitvoering fungeert vooraleer tot bestelling over te gaan voorgelegd te geraken met de leidinggevende ingenieur. Bij gebruik aangaande (compacte) fluorescentielampen aangesloten op een bewegingsdetector fungeert een ingestelde tijd waarna een verlichting uitschakelt zodanig ingesteld te worden dat een normale levensduur van deze lampen behouden blijft.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *